Aralin 3

Mga Layunin ng Katipunan


Bilang isang kilusan, ang Katipunan ay mayroong dakilang
layuning nagsisilbing gabay sa lahat ng mga kasapi. Ang
mga layuning ito ay binuo ng tatlong tema: pampulitika,
sibika, at moral. 

Sa layuning pampulitika, hinangad ng Katipunan na
palayain ang Pilipinas mula sa mga Espanyol. Isasagawa
ito sa pamamagitan ng armadong himagsikan tungo sa 
pagbuo ng isang bansang malaya.

 

Sa layuning sibika nilayon ng Katipunan na maipalaganap
ang katarungang panlipunan sa pamamagitan ng
pagtatanggol sa mga naaapi at pagpaparusa sa mga 
nang-aapi. Bahagi rin ng layuning ito ang pagtulong sa 
kapwa upang hindi masanay ang kapatiran na umasa sa iba.

 

Ang layuning moral ng Katipunan ay nakasentro sa
kabutihang asal, pagpapatibay ng kalooban, at wastong 
pag-uugali ng bawat miyembro. Batid ng Katipunan na
mahalaga ang malinis na kalooban sa ikatatagumpay ng
mga adhikain ng samahan. 

Handa ka na ba para sa Gawain 1?

Gawain 1. Ang Layunin ng Katipunan


Basahin ang sumusunod na bahagi mula sa iba't ibang
sulatin ng Katipunan. 

"Ipagtanggol mo ang inaapi, at labanin ang umaapi"


- Emilio Jacinto, "Kartilya" (1896)


"Huwag mong sasayangin ang panahon: ang
yamang mawala'y mangyayaring magbalik; ngunit
ang panahong nagdaan na ay di na muli pang
magdadaan."


- Jacinto, "Kartilya" 


"Dito'y isa sa mga kauna-unahang utos and tunay
na pag-ibig sa bayang tinubuan at lubos na 
pagdadamayan ng isa't isa. Maralita, mayaman, 
mangmang, marunong, lahat dito'y magkakapantay 
at tunay na magkakapatid."


- Emilio Jacinto, "Sa May Nasang 
Makisanib sa Katipunang ito" (1896)


"Dapat naman ninyong mabatid na ang kadahilanan ng
ating pagkilos... ay tamuhin at kamtan yaong 
nilalayong Kalayaan ng ating Bayang tinubuan."


 - Andres Bonifacio, "Katipunang Mararahas
ng mga Anak ng Bayan" (1896)


"Bahaginan nang makakaya ang alinmang nagdaralita."


- Andres Bonifacio, "Dekalogo" (1896?)


"Magiliw sa kagalingan ng lahat, nilalayon namin ang 
kaluwalhatiang magkamit ng kalayaan, ang sariling 
kapangyarihan, at ang puri nitong inang bayan."


- Emilio Jacinto, "Pahayag" (1897)

 

"Hangarin ang kaligayahan ng isa't isa at maging 
huwaran ng kapwa sa mabuting pagpapasunod at 
pagtupad ng tungkulin."


- Andres Bonifacio, "Dekalogo" 


"Kaya mga kapatid, ihanda ang loob sa pakikipaglaban 
at asahan ang pagtatagumpay sapagkat nasa atin ang
katwiran at kabanalang gawa. Ang kaaway, iyang 
kasuklam-suklam na dayuhang dito'y napadpad, ay 
tanging ipinaglalaban ang maling katwiran."


- Andres Bonifacio, "Katipunang Mararahas
ng mga Anak ng Bayan"

 

"Ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal 
na kadahilanan ay kahoy na walang lilim kundi man 
damong makamadag."


- Emilio Jacinto, "Kartilya" 

Suriin ang bawat bahagi at tukuyin kung ito ay tumutukoy 
sa layuning pampulitika, pansibika, o pangmoral. I-drag
ang bawat isa sa angkop nitong hanay. 

    Handa ka na ba para sa Gawain 2?

    Gawain 2. Ang Halaga ng Kalayaan


    Basahin ang sumusunod na sipi halaw sa akda ni Emilio
    Jacinto, "Liwanag at Dilim" (1896). 

    [1] Ang kalayaan ng tao ay ang katwiran na
    tinataglay na talaga ng tao na umisip at gumawa
    ng anumang ibigin; ang katwirang ito ang ikinaiba  
    ng tao sa iba pang nilalang. [2] Ang hayop ay
    sinusupol at tinatali dahil hindi niya matanto ang 
    matwid at di matwid. [3] Kung ang kalayaan ay
    wala sa tao, hindi rin niya matatanto ang puri, ang
    katwiran, kagalingan, at ang pangalang tao ay 
    hindi rin angkop para sa kanya. 


    [4] Ang kalayaan ay biyaya ng langit. [5] Kung kaya
    may katwiran ay dahil may kalayaan. [6] Ang kalayaan
    nga ang siyang pinakahaligi at sinumang manggapos
    at sumira sa haligi ay dapat parusahan at lipunin.


    [7] Kung ang kalayaan ay wala, hindi uunlad ang 
    tao dahil ang anumang gagawin ay hindi magbubuhat
    sa kanyang pagkukusa at pagnanais. [8] Maraming 
    hayop, lalo na ibon, ang namamatay kung ikulong
    dahil sa pagdaramdam sa pagkawala ng kanilang 
    kalayaan. Ano pa kaya ang tao? [9] Kung ang 
    kalayaan ay wala, mas matamis pa ang mamatay
    kaysa mabuhay. [10] Ang umiibig at namamatay 
    dahil sa dakilang dahilan ng kalayaan ay umiibig
    at namamatay dahil sa kadahilanan ng Maykapal. 


    [11] Bakit ang bayan ay kulang-kulang apat na raang
    taong namuhay sa kaalipinan at paghihirap sa ilalim ng 
    mga Espanyol? [12] Dahil kanyang pinayurakan ang 
    kalayaang bigay ng Maykapal.

    I-drag ang pangungusap sa itaas na sumasagot sa tanong sa
    ibaba. Maaaring higit sa isa ang sagot.

     

    1. Ayon kay Jacinto, saan nagmumula
    ang kalayaan?
     
              
    2. Ano ang ipinagkaiba ng tao sa iba
    pang hayop? 
     
     
    3. Magbigay ng dalawang maaaring
    kahinatnan ng tao kung siya ay 
    mawawalan ng kalayaan. 
     
         1

      

    Ang kalayaan ng tao ay ang 
    katwiran na tinataglay na 
    talaga ng tao na umisip at 
    gumawa ng anumang ibigin; 
    ang katwirang ito ang ikinaiba  
    ng tao sa iba pang nilalang. 


    2


    Ang hayop ay sinusupol at
    tinatali dahil hindi niya matanto
    ang matwid at di matwid.


    3


    Kung ang kalayaan ay wala
    sa tao, hindi rin niya matatanto
    ang puri, ang katwiran,
    kagalingan, at ang pangalang
    tao ay hindi rin angkop para sa
    kanya.  


    4


    Ang kalayaan ay biyaya
    ng langit.


    5


    Kung kaya may katwiran
    ay dahil may kalayaan.


    6

     

    Ang kalayaan nga ang
    siyang pinakahaligi at
    sinumang manggapos
    at sumira sa haligi ay
    dapat parusahan at
    lipunin.


    7

     

    Kung ang kalayaan ay wala,
    hindi uunlad ang tao dahil
    ang anumang gagawin ay
    hindi magbubuhat sa
    kanyang pagkukusa at
    pagnanais.


    8

     

    Maraming hayop, lalo na
    ibon, ang namamatay
    kung ikulong dahil sa
    pagdaramdam sa
    pagkawala ng kanilang 
    kalayaan. Ano pa kaya
    ang tao?


    9

     

    Kung ang kalayaan ay wala,
    mas matamis pa ang mamatay
    kaysa mabuhay.


    10

     

    Ang umiibig at namamatay 
    dahil sa dakilang dahilan
    ng kalayaan ay umiibig
    at namamatay dahil sa
    kadahilanan ng Maykapal. 


    11

     

    Bakit ang bayan ay
    kulang-kulang apat na
    raang taong namuhay
    sa kaalipinan at
    paghihirap sa ilalim ng 
    mga Espanyol?


    12

     

    Dahil kanyang pinayurakan
    ang kalayaang bigay ng
    Maykapal.

    4. Ano ang marapat na gawin sa mga
    nagtatangkang sirain ang kalayaan? 
     
              
    5. Saan inihalintulad ni Jacinto ang
    pag-ibig at pagkamatay para sa 
    kalayaan? 
     
     
    6. Ano ang naging kalagayan ng bayan
    sa ilalim ng mga Espanyol? 
     
     
    7. Bakit ito ang dinanas ng mga Pilipino
    sa ilalim ng mga Espanyol?
     


    1

      

    Ang kalayaan ng tao ay ang 
    katwiran na tinataglay na 
    talaga ng tao na umisip at 
    gumawa ng anumang ibigin; 
    ang katwirang ito ang ikinaiba  
    ng tao sa iba pang nilalang. 


    2


    Ang hayop ay sinusupol at
    tinatali dahil hindi niya matanto
    ang matwid at di matwid.


    3


    Kung ang kalayaan ay wala
    sa tao, hindi rin niya matatanto
    ang puri, ang katwiran,
    kagalingan, at ang pangalang
    tao ay hindi rin angkop para sa
    kanya.  


    4


    Ang kalayaan ay biyaya
    ng langit.


    5


    Kung kaya may katwiran
    ay dahil may kalayaan.


    6

     

    Ang kalayaan nga ang
    siyang pinakahaligi at
    sinumang manggapos
    at sumira sa haligi ay
    dapat parusahan at
    lipunin.


    7

     

    Kung ang kalayaan ay wala,
    hindi uunlad ang tao dahil
    ang anumang gagawin ay
    hindi magbubuhat sa
    kanyang pagkukusa at
    pagnanais.


    8

     

    Maraming hayop, lalo na
    ibon, ang namamatay
    kung ikulong dahil sa
    pagdaramdam sa
    pagkawala ng kanilang 
    kalayaan. Ano pa kaya
    ang tao?


    9

     

    Kung ang kalayaan ay wala,
    mas matamis pa ang mamatay
    kaysa mabuhay.


    10

     

    Ang umiibig at namamatay 
    dahil sa dakilang dahilan
    ng kalayaan ay umiibig
    at namamatay dahil sa
    kadahilanan ng Maykapal. 


    11

     

    Bakit ang bayan ay
    kulang-kulang apat na
    raang taong namuhay
    sa kaalipinan at
    paghihirap sa ilalim ng 
    mga Espanyol?


    12

     

    Dahil kanyang pinayurakan
    ang kalayaang bigay ng
    Maykapal.

    Handa ka na ba para sa Gawain 3?

    Gawain 3. Ang Papel ng Pamahalaan at ng 
    Pinuno nito


    Basahin ang ilang sipi mula pa rin sa akdang "Liwanag at
    Dilim" ni Jacinto.

     

    Basahin ang mga sumusunod na hinuha at tukuyin kung ito 
    ay angkop  o hindi angkop  ayon sa mga pahayag
    ni Jacinto. 

         Ang alinmang Katipunan at pagkakaisa ay
    nangangailangan ng isang pinakaulo, ng isang 
    kapangyarihang una sa lahat na makapagbibigay 
    ng magandang ayos, makapagpanatili ng tunay na
    pagkakaisa at makapag-akay sa hangganang
    ninanais, katulad ng isang sasakyang minamaneho
    ng isang bihasang piloto, na kung ito ay mawala,
    nanganganib na maligaw at abutin ng kakila-kilabot
    na kamatayan sa laot at di na makakarating sa
    pampang ng maligaya at kabuhayang hinahanap.


         Ang pinakaulong ito ang siyang tatawaging 
    pamahalaan o gobyerno at ang gaganap ng
    kapangyarihan ay pinangangalanang mga pinuno
    ng bayan. Ang kataasan ng mga pinuno ay di
    tinataglay ng sarili nilang pagkatao dahil sila ay
    kapantay din ng lahat. Sa madaling salita, ang pinuno
    ay hindi mataas kaysa madla. Ang pagkilala at
    pagsunod sa kanila ay dahil sa kapangyarihang
    ipinagkaloob ng bayan, samakatuwid, ang kabuuan
    ng kapangyarihan ng bawat isa. 

    Sipi mula pa rin sa akdang "Liwanag at Dilim" ni Jacinto.

     

    1. Ang pamahalaan ay mahalaga sa maayos 
    na pamumuhay sa bayan.

          
       
    2. Tungkulin ng pinuno ang gabayan ang
    bayan. 
     
     
         
    3. Magkakagulo sa lipunan kung walang 
    pamahalaan at pinuno. 
     
     
         
    4. Ang pinuno ng pamahalaan ang 
    pinakamakapangyarihan sa lahat. 
     
     
         
    5. Laging kapani-paniwala ang pinuno 
    dahil siya ang pinakamataas sa bayan. 
     
         


         Ang alinmang Katipunan at pagkakaisa ay
    nangangailangan ng isang pinakaulo, ng isang 
    kapangyarihang una sa lahat na makapagbibigay 
    ng magandang ayos, makapagpanatili ng tunay na
    pagkakaisa at makapag-akay sa hangganang 
    ninanais, katulad ng isang sasakyang minamaneho
    ng isang bihasang piloto, na kung ito ay mawala,
    nanganganib na maligaw at abutin ng kakila-kilabot
    na kamatayan sa laot at di na makakarating sa 
    pampang ng maligaya at kabuhayang hinahanap.


         Ang pinakaulong ito ang siyang tatawaging 
    pamahalaan o gobyerno at ang gaganap ng 
    kapangyarihan ay pinangangalanang mga pinuno
    ng bayan. Ang kataasan ng mga pinuno ay di
    tinataglay ng sarili nilang pagkatao dahil sila ay
    kapantay din ng lahat. Sa madaling salita, ang pinuno
    ay hindi mataas kaysa madla. Ang pagkilala at 
    pagsunod sa kanila ay dahil sa kapangyarihang
    ipinagkaloob ng bayan, samakatuwid, ang kabuuan
    ng kapangyarihan ng bawat isa. 

    Sipi mula pa rin sa akdang "Liwanag at Dilim" ni Jacinto.

     

    6. Ang bayan ang magluluklok sa
    pinuno ng pamahalaan. 
     
             
         
    7. Ang kapangyarihan ng pinuno ay
    biyaya ng Diyos. 
     
     
         
    8. Maaaring isantabi ng pinuno ang
    hinaing ng bayan dahil siya ang nasa
    kapangyarihan. 
     
     
         
    9. Dapat sundin ng taumbayan ang
    kagustuhan na pinuno dahil ito ang may
    kapangyarihan. 
     
         


         Ang alinmang Katipunan at pagkakaisa ay
    nangangailangan ng isang pinakaulo, ng isang 
    kapangyarihang una sa lahat na makapagbibigay 
    ng magandang ayos, makapagpanatili ng tunay na
    pagkakaisa at makapag-akay sa hangganang 
    ninanais, katulad ng isang sasakyang minamaneho
    ng isang bihasang piloto, na kung ito ay mawala,
    nanganganib na maligaw at abutin ng kakila-kilabot
    na kamatayan sa laot at di na makakarating sa 
    pampang ng maligaya at kabuhayang hinahanap.


         Ang pinakaulong ito ang siyang tatawaging 
    pamahalaan o gobyerno at ang gaganap ng 
    kapangyarihan ay pinangangalanang mga pinuno
    ng bayan. Ang kataasan ng mga pinuno ay di
    tinataglay ng sarili nilang pagkatao dahil sila ay
    kapantay din ng lahat. Sa madaling salita, ang pinuno
    ay hindi mataas kaysa madla. Ang pagkilala at 
    pagsunod sa kanila ay dahil sa kapangyarihang
    ipinagkaloob ng bayan, samakatuwid, ang kabuuan
    ng kapangyarihan ng bawat isa. 

    Sipi mula pa rin sa akdang "Liwanag at Dilim" ni Jacinto.

     

    10. Makapangyarihan ang pinuno dahil
    sa kumpiyansang ipinagkaloob ng bayan
    sa kanya 

               
         
     

         Ang alinmang Katipunan at pagkakaisa ay
    nangangailangan ng isang pinakaulo, ng isang 
    kapangyarihang una sa lahat na makapagbibigay 
    ng magandang ayos, makapagpanatili ng tunay na
    pagkakaisa at makapag-akay sa hangganang 
    ninanais, katulad ng isang sasakyang minamaneho
    ng isang bihasang piloto, na kung ito ay mawala,
    nanganganib na maligaw at abutin ng kakila-kilabot
    na kamatayan sa laot at di na makakarating sa 
    pampang ng maligaya at kabuhayang hinahanap.


         Ang pinakaulong ito ang siyang tatawaging 
    pamahalaan o gobyerno at ang gaganap ng 
    kapangyarihan ay pinangangalanang mga pinuno
    ng bayan. Ang kataasan ng mga pinuno ay di
    tinataglay ng sarili nilang pagkatao dahil sila ay
    kapantay din ng lahat. Sa madaling salita, ang pinuno
    ay hindi mataas kaysa madla. Ang pagkilala at 
    pagsunod sa kanila ay dahil sa kapangyarihang
    ipinagkaloob ng bayan, samakatuwid, ang kabuuan
    ng kapangyarihan ng bawat isa. 

    Mabuhay! Natapos mo na ang Aralin. Ano ang iyong nais gawin?