Aralin 11

Mga Ranggo ng Miyembro sa Katipunan


Tatlo ang antas ng kasapi sa Katipunan: katipon, kawal, at

bayani. Dahil lihim ang samahan, may sariling simbolo,

senyas sa kamay at password ang bawat antas.

 

‘Katipon’ ang tawag sa pinakamababang antas. Kapag

nagpupulong, nakasuot sila ng itim na hood na may puting

tatsulok at mga letrang Z Ll. B., o Anak ng Bayan, na siya

ring password ng antas na ito.

 

 

 

Mula sa Archivo General Militar, Espanya.

 

Mula sa Archivo General Militar

‘Kawal’ ang tawag sa ikalawang antas. Kulay berde

ang hood ng mga kawal, na may puting tatsulok

kung saan nakasulat din ang letrang Z Ll. B. May

suot silang medalyon kung saan mayroong titik K 

sa lumang baybayin. 'GomBurZa' ang password ng

uring ito. 

‘GomBurZa’ ay ang kilalang tawag sa tatlong paring

martir na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at

Jacinto Zamora, na binitay noong 17 Pebrero 1872.

Ipinaglaban nina Burgos at Gomez ang pantay na

karapatan ng mga paring Pilipino at paring

Espanyol. Pinagbintangan silang nag-udyok sa

Cavite Mutiny noong Enero 1872.

 

Kilala rin ang lumang baybayin sa tawag na alibata.

Ito ang pamamaraan ng pagsulat ng sinaunang

Pilipino bago dumating ang mga Espanyol.

Pinakamataas na antas ay ang ‘Bayani’, kung saan

ang mga kasapi ay may suot na pulang maskara at

kulay berde na sash. Makikita ang tatlong K na

hugis tatsulok sa maskara at mga letrang Z Ll. B.

 Kinabilangan sa antas na ito ang mga namumuno

sa samahan. Ang password nila ay “Rizal”. 

 

Gumamit ang mga miyembro ng Katipunan ng

lihim na senyas ng kamay para sa pagkakakilanlan

ng mga kasapi nito. Isinagawa ang senyas ng

Katipon sa pamamagitan ng pagturo gamit ang

hinlalaki. Ang senyas naman ng Kawal ay sa

pamamagitan ng pagturo ng hinlalaki at hintuturo.

Ginamit ng Bayani ang pagturo ng hinlalaki,

hintuturo at gitnang daliri.

Handa ka na ba para sa Gawain 1?

Gawain 1. Mga Uri ng Katipunero

 

Buuin ang katangian ng tatlong uri ng Katipunero. I-drag

ang mga bagay/salita na angkop sa bawat isa.

Handa ka na ba para sa Gawain 2?

Gawain 2. Ang Lihim na Alpabeto ng KKK

 

Liban sa pagkakaroon ng password, hood, at senyas ng

kamay, mayroon ding lihim na alpabeto ang KKK na

ginamit sa komunikasyon ng kanyang mga miyembro.

Narito ang tumbasan sa ibaba.

 

 

Mula sa Archivo General Militar ng Espanya.

Ipagpalagay na ang liham sa ibaba ay sinulat ng isang

Katipunero gamit ang kanilang lihim na code. I-decode ito

upang masagot ang sumusunod na tanong. 

 

Liham

 

Sagutin ang mga sumusunod na katanungan:

 

1. Sino ang sumulat ng liham?


 1. Pangkian
 2. Pingkian
 3. Punongkian
 4. Pinuno

Liham

 

2. Para kanino ang liham?


 1. Lakan
 2. Binibini
 3. Lakambini
 4. Lakandula

Liham3. Ano raw ang hawak na ng sumulat ng liham?


 1. Salapi
 2. Baraha
 3. Salakot
 4. Papeles

Handa ka na ba para sa Gawain 3?

Gawain 3. Lihim na Sagot

Ipagpalagay naman na ikaw si Lakambini. Narito ang

iyong sagot sa liham ni Pingkian. Gamitin ang code upang

maipadala ang liham na ito.

   

Code

Mabuhay! Natapos mo na ang Aralin. Ano ang iyong nais gawin?